مقاله ای پیرامون ماهواره 3900 تومان

مقاله ای پیرامون ماهواره

مقاله ای پیرامون ماهواره: دراین مقاله مقدمه ای از ماهواره بیان می کنیم و مساله ی ماهواره را تشریح می نماییم. بررسی گذشته ی استفاده از ماهواره و مواردی که ممکن است به عنوان سوال در مورد ماهواره، [...]

مشاهده و خرید
مقاله مهندسی فرهنگی 3600 تومان

مقاله مهندسی فرهنگی

مقاله مهندسی فرهنگی: این مقاله در ابتدا مقدمه ای از مهندسی فرهنگی بیان کرده و ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی را مورد بحث قرار می دهد، مهندسی اجتماعی بخش دیگری از مقاله است.اینکه فرهنگ چیست مورد بررسی [...]

مشاهده و خرید