تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی 20900 تومان

تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی

محصول شماره ۰۳۸ فایل PDF تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی حاوی مطالب : معرفی محصول،نام و کد محصول، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات،بررسی [...]

مشاهده و خرید
تولیدنمک تصفیه شده 19900 تومان

تولیدنمک تصفیه شده

محصول شماره ۰۶۵ فایل PDF تولیدنمک تصفیه شده به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدنمک تصفیه شده حاوی مطالب: معرفی محصول ، کدمحصول، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات استانداردها، افزودنیهای مجاز ، بسته [...]

مشاهده و خرید
تولید دهان شویه 19900 تومان

تولید دهان شویه

محصول شماره ۰۶۶ فایل PDF تولید دهان شویه به همراه نمونه طرح توجیهی تولید دهان شویه حاوی مطالب نام وکد محصول ، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات ارائه استاندارد، قیمت تولید داخل وجهانی محصول ، [...]

مشاهده و خرید